Ex-Presidents

Shri Madho Prasad Ji Gupta

1958-61

Shri Radhey Shyam Ji Agrawal Chigniwale

1961-66

Shri Satish Chandra Ji Agrawal

1967-70

Shri Gokul Das Ji Kotawale (Bade)

1970-73 1976-79

Shri Abhay Kumar Ji Bairathi

1973-76

Shri Gokul Das Ji Kotawale (Chote)

1979-85

Shri Moti Chand Ji Jain

1985-90

Shri Ram Sawroop Ji Ladiwale

1990-96

Shri Prem Narain Ji Gupta

1996-03, 2008-12

Shri Mahabir Prashad Ji Agrawal

2003-06

Dr. Suresh Narain Ji Choudhary

2006-08

Shri Vishnu Agrawal Sanwadia

2012-19