Ex-General Secretaries

Shri Chandra Bhan Ji Temani

1958-63, 67-70, 79-82

Shri Harikaran Ji Poddar

1963-66

Shri Gopi Chand Ji Garg

1970

Shri Phool Chand Ji Gupta

1970-73 1976-79

Shri Hans Raj Ji Jaipuria

1973-76

Shri Parasram Ji Agrawal

1982-85

Shri Om Prakash Ji Bansal

1985-90

Shri Damodar Prasad Ji Goyal

1990-96

Shri Mahabir Prasad Ji Agrawal

1996-99

Shri Alok Ji Fathepuria

1999-02 2007-2012

Shri Banwari Lal Ji Natiya

2002-06

Shri Ram Prakash Ji Choudhary

2006-07